Hướng dẫn mua bán Bitcoin trên sàn Fiahub

hướng dẫn mua bán bitcoin trên sàn Fiahub

Có 2 cách để mua/bán Bitcoin (BTC) trên sàn Fiahub: Mua bán nhanh để có số dư ngay, hoặc đặt lệnh với tỉ giá mong muốn trong mục Thị trường

PHẦN 1 – Mua bán nhanh

Truy cập https://www.fiahub.com/, chọn Tab Mua bán nhanh.

1. Mua nhanh

 • Bước 1: Phần Thao tác > Chọn Mua.
 • Bước 2: Kiểm tra giá và nhập số lượng BTC muốn mua.
 • Bước 3: Kiểm tra Tỷ giá và Thành tiền > Chọn Mua nhanh BTC.
 • Bước 4: Kiểm tra Ví BTC tại Fiahub.

2. Bán nhanh

 • Bước 1: Phần Thao tác > Chọn Bán.
 • Bước 2: Kiểm tra giá và nhập số lượng BTC muốn bán.
 • Bước 3: Kiểm tra Tỷ giá và Thàn tiền > Chọn Bán BTC.
 • Bước 4: Kiểm tra Ví VNT tại Fiahub.

PHẦN 2 – Thị trường

Truy cập https://www.fiahub.com/, chọn Tab Thị trường/Giá thị trường.

1. Các thành phần trong Thị trường

 • (1) Biểu đồ: Hiển thị biến động giá đồng BTC.
 • (2) Lệnh đang chờ khớp: Bao gồm các lệnh đã tạo trên sàn nhưng chưa khớp thành công.
 • (3) Lịch sử đặt lệnh 24H: Các lệnh bạn đã tạo trong khung thời gian 24H.
 • (4) Order book: Các lệnh giá mua/bán của tất cả người dùng tạo ra trên sàn và đang chờ khớp.
 • (5) Lịch sử khớp lệnh: Quá trình khớp giá liên tục diễn ra ở đây.
 • (6) Limit: Mua/Bán BTC theo giá bạn đặt.
 • (7) Market: Mua/Bán BTC theo giá trên thị trường.

2. Lệnh Limit

Mua Limit

 • Bước 1: Chọn lệnh Limit.
 • Bước 2: Nhập số lượng BTC muốn Mua. Lưu ý, tối thiểu là 0.0001 BTC.
 • Bước 3: Nhập Tỷ giá (Là mức giá bạn mong muốn Mua). Ví dụ, thị trường đang giao dịch 800 triệu VND/1 BTC, nếu bạn muốn mua với mức giá 700 triệu/1 BTC bạn sẽ nhập mức giá đó vào đây.
 • Bước 4: Mua BTC. 
 • Bước 5: Kiểm tra trên Order book. Khi có người đồng ý Bán mức giá bạn đặt, lệnh đó sẽ được khớp và chuyển sang mục Lịch sử khớp lệnh.
mua bán btc

Bán Limit

 • Bước 1: Chọn lệnh Limit.
 • Bước 2: Nhập số lượng BTC muốn Bán. Lưu ý, tối thiểu là 0.0001 BTC.
 • Bước 3: Nhập Tỷ giá (Là mức giá bạn mong muốn Bán). Ví dụ, thị trường đang giao dịch 800 triệu VND/1 BTC, nếu bạn muốn mua với mức giá 900 triệu/1 BTC bạn sẽ nhập mức giá đó vào đây.
 • Bước 4: Bán BTC.
 • Bước 5: Kiểm tra trên Order book. Khi có người đồng ý Mua mức giá bạn đặt, lệnh đó sẽ được khớp và chuyển sang mục Lịch sử khớp lệnh.
mua bán bitcoin

3. Lệnh Market

Mua Market

 • Bước 1: Chọn lệnh Market.
 • Bước 2: Nhập số lượng BTC muốn Mua. Lưu ý, tối thiểu là 0.0001 BTC.
 • Bước 3: Mua BTC. 
 • Bước 4: Kiểm tra mục Lịch sử khớp lệnh.
mua bán bitcoin

Bán Market

 • Bước 1: Chọn lệnh Market.
 • Bước 2: Nhập số lượng BTC muốn Bán. Lưu ý, tối thiểu là 0.0001 BTC.
 • Bước 3: Bán BTC. 
 • Bước 4: Kiểm tra mục Lịch sử khớp lệnh.
mua bán bitcoin

Bạn cũng có thể xem thêm các hướng dẫn khác tại đây https://support.fiahub.com/vi/